mandag 12. mars 2018

Dialogmelding til røntgenavdelingen.

Nå er røntgenavdelingen klar til å ta imot dialogmeldinger.

Fremgangsmåten er den samme som for de andre kliniske avdelingene på SUS

I praksis er disse meldingene tenkt for å avklare korte oppfølgingsspørsmål f.eks til en bildebeskrivelse du har mottatt.


Noen generelle poeng/påminnelser om bruk av dialogmeldinger:
Man kan kun sende dialogmeldinger til sykehus i Helse Vest (andre sykehus i andre deler av landet har ikke tilpasset/kvalitetssikret mottak i sine systemer for dette og har derfor ikke mulighet til å ta imot).

Man bruker i praksis en av PLO meldingstypene. (De vi bruker i kommunikasjonen mot kommunen) Det er  spesifikt den som kalles "Forespørsel" som skal brukes (de andre er ikke testet og havner i feil innboks på sykehuset). Se brukerveiledning om du trenger info om bruken i ditt system.

For å understreke: De andre PLO meldingstypene kan IKKE benyttes.

Husk at våre kolleger har det som deg - lange skriftlige henvendelser som krever mye jobb for å finne frem informasjon eller krever mye vurdering egner seg dårlig for denne typen meldinger. Ikke så ulikt det vi tenker om PLO meldinger fra ulike kommunale samarbeidspartnere.
Da er det stort sett bedre å ta en telefon eller henvise pasienten.

Meldingene egner seg for situasjoner der du kan vente på svar noen dager.

Det er viktig at vi bygger god kultur for bruken av disse meldingene.

På nasjonalt nivå utvikles det i disse dager en egen meldingstype som skal dekke behovet for en slik melding i hele landet.

onsdag 7. mars 2018


Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 20.03.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til vårens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med høstens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.
Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Ny løsning for en gammel utfordring?  
Legemiddelsamstemming i sykehuset
Svein Kjosavik
18.15
Very Important Patients – VIP prosjektet
Bedre samhandling og planlegging av helse-tjenesten for pasienter med omfattende og kroniske problemer
Svein Kjosavik
18.30
Nytt fra Læring- og mestringssenteret: Kurs for barn med overvekt
Kari Fredriksen
18.45
Kaffepause

19.00
Medikamentell behandling ved lett alkoholisme
Reidar Stokke
19.15
HPV screening, praktiske tips for prøvetaking
Jannicke Mohr Berland
19.30
Kommunikasjon mellom fastlegene og akutt-mottak ved ØH pasientforløp
Øystein Mjelva
19.45
Hvordan unngå uheldige pasientforløp for pasienter med behov for økt omsorgsnivå i kommunen?
Sissel Hauge
20.00
Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus
Ivar Halvorsen
20.15
PBB - persisterende bakteriell bronkitt
Knut Øymar
20.30
Slutt


Presentasjonene skal være i form av PechaKucha, hvor man har mulighet for å vise maks 20 bilder/slides, med mulighet for å bruke 20 sek. på hvert bilde. PechaKucha (japansk ペチャクチャ- for «lyden av folk som snakker») er en presentasjonsform og et kulturarrangement der programmet består av opptil 12-14 korte multimedia-presentasjoner. Hver deltager kan vise 20 bilder, men bare bruke 20 sekunder på hvert. Foredragsholderne har altså bare 6 minutter og 40 sekunder på å fremføre sitt innlegg før neste deltaker entrer scenen. Formatet gjør at presentasjonene blir konsentrerte og underholdende. Opplegget ble utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003.

tirsdag 20. februar 2018

Driftsmelding: Vanskelige plassforhold SUS (Gjelder 19-26/2)


(Noen har allerede fått denne meldingen via kommuneoverlegene på epost.)


Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

Emne: Vanskelige plassforhold SUS

På grunn av den store influensaepidemien har det siden jul vært en svært vanskelig plass situasjon på SUS. I samme perioden har sykehuset hatt et rekordhøyt antall utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten. I dag har situasjonen ytterligere toppet seg. Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.


Beskjeden gjelder til mandag 26.02. 2018Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

onsdag 7. februar 2018

Stipendiat i allmennmedisin


Universitetet i Stavanger logo


Stipendiat i allmennmedisin
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i allmennmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse.
Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.
Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Søker bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes.
Vi søker primært etter personer med interesse for forskningsprosjekter knyttet til utvikling av kunnskap innenfor pasientforløp i samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt utdanning og kompetanseutvikling i medisinske fag med vekt på tidlig oppdagelse, intervensjon, og pasientforløp.
Interessant? Da kan du lese mer her onsdag 31. januar 2018

Hold av tiden: Nytt og nyttig møte blir 20.mars 18-20.30"Nytt og nyttig fra SUS" møtet våren 2018 blir tirsdag den 20. mars kl. 18-20.30

Det blir som vanlig korte innlegg med nyttig informasjon fra flere forskjellige avdelinger, med anledning til spørsmål og innspill til sykehuset om problemstillinger og ansvar for utredning og behandling.

Sett av tiden!Med vennlig hilsen
Olav Thorsen
Leder PKO

tirsdag 16. januar 2018

Deltidsstilling ledig Palliativt senter 20-60% stilling.Palliativt senter består av Mobilt palliativt team (MPT) og palliativ sengepost med 4 senger.

MPT gjør vurderinger av palliative inneliggende pasienter på SUS, poliklinisk virksomhet, samt ambulante tilsyn til kommunale institusjoner eller hjem til pasienter sammen med fastlege og hjemmesykepleie.

Legene i deltidsstilling deltar oftest i arbeidet v/ MPT, men kan også bistå LIS-lege og øvrige overleger v/ sengeposten om behov og ønskelig.

Se fullstendig utlysning på Legejobber.no


Info om stillingen:
  • 1 års vikariat som overlege ved Palliativt senter (se stillingsannonse via WebCruiter)
  • mulighet for deltidsstilling fra 20 % opptil 60 %
  • stillingen kan kombineres med annen stilling i Helse Stavanger HF
  • stillingen innebærer i utgangspunktet dagtidsarbeid (8-16)
  • mulighet for deltagelse i 6-delte vaktordning kan vurderes og avtales individuelt på bakgrunn av kompetanse og arbeidsavtale for øvrig om ønskelig
  • opprinnelig søknadsfrist er 14.01.18, men denne forlenges nå 14 dager pga ingen søkere så langt.

Kontaktperson:

Birthe Lie Hauge
Seksjonsoverlege

Palliativt senter
Avdeling for blod- og kreftsykdommer
Mobil 90810621
Helse Stavanger HF
www.sus.no